Vilppiepäilyjen käsittely ja selvitys

eRiveria > Opiskelijoille > Vilppiepäilyjen käsittely ja selvitys

Vilpin määritelmä

eRiverian verkko-opintojen tehtävät on pääsääntöisesti tarkoitettu yksin suoritettaviksi, ja esimerkiksi parityöskentelystä kerrotaan aina tehtävän yhteydessä, mikäli se on sallittu.

Opiskeluvilpillä tarkoitetaan epärehellistä tekoa tai keinoa, jolla pyritään huijaamaan opinnon arvioijaa. eRiverian verkko-opinnoissa vilpiksi katsotaan opiskelijan toiminta, jossa hän

 • rikkoo verkko-opinnon käyttöehtoja
 • kopioi verkko-opinnon tehtävään vastauksen toiselta opiskelijalta tai antaa oman vastauksensa toisen opiskelijan käyttöön
 • käyttää kiellettyä yhteistyötä ja/tai ulkopuolista apua (mukaan lukien tekoälysovellukset) verkko-opinnon tehtävän tekemisessä
 • kopioi vastauksensa suoraan jostain ulkopuolisesta lähteestä (plagioi) tai muuten osoittaa törkeää piittaamattomuutta lähteisiin viittaamisen käytännöistä
 • vaikuttaa tai yrittää vaikuttaa opinnon arvioijaan esimerkiksi lahjomalla, painostamalla, uhkailemalla tai kiristämällä
 • toimii muulla tavoin vilpillisesti saavuttaakseen etua tai helpotusta verkko-opintonsa suorittamiseen.

Valvonta

Kaikki verkko-opettajat seuraavat verkko-opintojen suorittamista paitsi vastausten arvioinnin yhteydessä, myös teknisin apuvälinein. Tarvittaessa vilppiepäilyjen selvittämisessä käytetään muiden asiantuntijoiden, kuten tietohallinnon apua. Verkko-opettajilla on velvollisuus selvittää jokainen herännyt vilppiepäily.

Kaikki Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstön jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan eRiverialle havaitsemistaan tai epäilemistään vilppitapauksista verkko-opintoihin liittyen.

Toimintamalli

Vilppiepäilyn herätessä toimitaan seuraavasti:

 • verkko-opettaja käynnistää selvitystyön, jonka tavoitteena on varmistaa tai kumota epäily
 • asian selvittämiseksi hyödynnetään teknisiä selvityksiä ja muita tarvittavia menetelmiä sekä järjestetään tarvittaessa verkko-opettajan ja opiskelijan välinen keskustelu opiskelijan osaamisen varmistamiseksi
 • selvissä tapauksissa (esimerkiksi identtiset tehtävävastaukset) muuta selvitystä ei tarvita
 • mikäli epäily osoittautuu aiheettomaksi tai sitä ei pystytä varmentamaan, ei jatkotoimiin ole perustetta
 • opiskelijaan ollaan yhteydessä epäilyvaiheessa vain, mikäli se on välttämätöntä esimerkiksi osaamisen varmistamiskeskustelun järjestämiseksi
 • mikäli vilppiä todetaan tapahtuneeksi
  • opiskelijan muiden verkko-opintojen suoritukset tarkistetaan
  • kyseisen verkko-opinnon suoritus mitätöidään
  • verkko-opettaja informoi opiskelijaa, alaikäisen opiskelijan huoltajaa sekä opiskelijan omavalmentajaa tilanteesta ja käynnistää kurinpitoprosessin
  • muiden kuin Riverian opiskelijoiden osalta verkko-opettaja informoi opiskelijaa ja tämän oman oppilaitoksen yhteyshenkilöä
 • Mikäli vilppitapaus on vastuuopettajan arvion mukaan verkko-opinnon kokonaisuuden kannalta lievä, voidaan tilanne käsitellä ohjaamalla opiskelijaa oikeaan menettelytapaan ja mitätöimällä ainoastaan kyseisten tehtävien suoritus. Toistuva lieväkin vilppi johtaa koko opinnon mitätöintiin.

Ohje luotu 16.9.2019, päivitetty 15.1.2024.