Mitä siellä verkon uumenissa tapahtuu? – Ajatusten tasolta osaamisen hankkimisen ja osoittamisen välineeksi

eRiveria > Mitä siellä verkon uumenissa tapahtuu? – Ajatusten tasolta osaamisen hankkimisen ja osoittamisen välineeksi

Monille verkko-opinnot näyttäytyvät kokonaisuuksina, jotka sisältävät liudan teoriakatsauksia ja suoritettavia tehtäviä. Opiskelijat hankkivat ja osoittavat osaamista pala kerrallaan, ja he voivat seurata edistymistään esimerkiksi opinnon etusivulla olevan edistymisen seurantaruudukon avulla. Kyseinen ruudukko kertookin havainnollisesti edistymisen tilanteen. Opiskelijan lopullisena tavoitteena on, osaamisen hankittuaan ja osoitettuaan, täydellinen, vihreä ruudukko, mikä merkitsee sitä, että opinto on hyväksytysti suoritettu. Mutta minkälaista taustatyötä mahtaa olla tapahtunut, ennen kuin opiskelijat pääsevät opinnoissaan tähän pisteeseen, eli seurantaruudukko näyttää vihreää ja opiskelija on arvosanansa ansainnut?

Verkko-opettajat ovat aloittaneet omien osa-alueidensa opinnon rakentamisen perehtymällä ensin tutkinnon perusteiden tavoitteisiin, sisältöihin ja arvioinnin perusteisiin. Tämän ajatustyön myötä on lähdetty käsikirjoittamaan opintoa. Opettajat ovat miettineet samalla, minkälaisilla materiaaleilla ja tehtävillä kyseisessä osa-alueessa opiskelijat voivat parhaiten hankkia ja osoittaa osaamistaan. Tämän pohdiskelun tuloksena opettajat ovat kirjoittaneet opinnon tuottamista varten joka ikisen teoriaosuuden, tehtävän, automaattitarkisteisten tehtävien vastausvaihtoehdot, pisteitykset sekä muut tarvittavat huomiot yksityiskohtaisesti käsikirjoitukseen. Osa-alueiden laajuudesta riippuen käsikirjoitusten pituus voi olla jopa satoja sivuja.

Kun käsikirjoitukset ovat valmiita, on alkanut yhteistyö verkko-opettajien, opetuksen kehittämisen vastuuhenkilön, oikolukijan sekä opinnon tuottajan kesken. Käsikirjoituksia on luettu, kommentoitu, korjattu mahdollisia puutteita ja muokattu. Tietojen vaihto on tässä vaiheessa ollut vilkasta. Kun käsikirjoitukset on saatu hiottua lopulliseen muotoon, opinnot tuotetaan oppimisympäristöön. Ennen varsinaista käyttöönottoa opintoja on kuitenkin vielä kerran testattu, tarkistettu ja tarpeen mukaan korjattu.

Kun edellä mainittujen vaiheiden jälkeen opinnot ovat opiskelijoiden käytettävissä, on vuorossa verkko-opettajan perustyö. Opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin ja ryhtyvät suorittamaan niitä. Opiskelijoita on opinnoissa kymmenistä satoihin, suurimmissa opinnoissa yli tuhatkin, ja heitä on kaikista Riveriassa suoritettavista tutkinnoista sekä myös muutamista asiakasoppilaitoksista. Opettajat tarkastavat opiskelijoiden suoritukset sekä arvioivat osaamisen. Opettajat ovat opiskelijoiden saavutettavissa eli läsnä opiskelijoille, jos opinnon suorittamisesta herää kysymyksiä tai on tuen tarvetta. Opettajat ottavat tarvittaessa yhteyttä opiskelijoihin, jos jokin asia suorituksessa on epäselvää tai osaamista on tarpeellista varmistaa. Wilma, sähköposti, Teams, chat, puhelin ynnä muut kanavat ovat kaikki käytettävissä olevia yhteydenottotapoja ja niitä käytetään ahkerasti. Opiskelijat voivat tehdä opintojaan myös pajaympäristössä, tarvittaessa ohjaajan tukemana. Pajoista voi olla yhteydessä verkko-opettajaan. Edellä kuvatun prosessin onnistuneena tuloksena ovat aiemmin mainitut vihreät edistymisen seurantaruudukot, eli osaaminen on verkko-opinnossa hankittu ja osoitettu, ja näin tutkinnon suorittamista on siltä osin edistetty.

Kun verkko-opinnot ovat opiskelijoiden käytettävissä, ei kehittämistyö kuitenkaan pysähdy. Tarkastus- ja arviointityön ohella opintoja kehitetään jatkuvasti. Opettaja havainnoi kuinka toimiva opinto on ja onko tarvetta muuttaa jotain. Opiskelijoilta tuleva palaute otetaan huomioon verkko-opintoja kehitettäessä. Tutkinnon perusteiden uudistukset tietävät yleensä suurta työrupeamaa verkko-opintojen kehittämisessä. Opinnot on käytävä läpi ja verrattava niitä mahdollisiin uusiin tavoitteisiin, sisältöihin ja arviointikriteereihin. Tuoreessa muistissa on viime vuonna toteutettu kaikkien y-verkko-opintojen muokkaaminen syksyllä -22 käyttöön otettujen uusien tutkinnon perusteiden mukaisiksi. Myös englannin kielellä tutkintoa suorittavia opiskelijoita varten on käynnissä prosessi, jossa käsikirjoitetaan, käännetään, tuotetaan ja arvioidaan englanninkielisiä verkko-opintoja.

Verkko-opetustyötä on mahdollista tehdä siellä missä yhteydet eri järjestelmiin toimivat, etätyönä tai Riverian tiloissa. Kun verkko-opettaja näyttää jumittuneen pitkäksi aikaa työpisteelleen, eikä erityisemmin havainnoi ympäristöään, hän on kyllä aivan asian ytimessä – suorittamassa edellä kuvattuja työvaiheita. Työ on hyvin intensiivistä ajatustyötä.  Hihasta saa kuitenkin nykäistä, koska olemmehan me kaikki riverialaiset omilla vastuualueillamme, mutta kuitenkin yhteistyössä, mahdollistamassa tutkintojen suorittamisen.

Mervi Timonen

Mervi Timonen

Verkko-opettaja, englanti ja ruotsi
eRiveria

Uusimmat kirjoitukset: