Laadukas etävalmennus

eRiveria > Laadukas etävalmennus

Olemme jälleen tilanteessa, jossa etävalmennusta lisätään ja digitaalisilla taidoilla ja materiaalilla on entistä isompi rooli opettajan ja opiskelijan arjessa. Miten etäopetusta/-valmennusta olisi mahdollista hoitaa laadukkaasti ja minkälaisia harjoituksia olisi hyvä käyttää? Tätä kannattaa jokaisen pohtia, etsiä tietoa aiheesta sekä kysyä opiskelijoilta. Digitaalisessa muodossa olevat harjoitukset tulevat olemaan avainasemassa nyt ja tulevaisuudessa ja niitä on hyvä laatia koko ajan, kuten tehdään ”tuntien” valmistelua muutenkin.

Millainen on hyvä harjoitustehtävä?

On hyvä tuoda esille, mitä harjoituksella tavoitellaan ja mitä hyötyä opiskelijalle on tämän ilmiön ja taidon oppimisesta. Miten se liittyy ammatissa toimimiseen? Alussa voisi olla video/Teams-tallenne, jossa tuotaisiin esille tutkinnon osan keskeisimmät opittavat asiat. Ensimmäisillä tehtävillä opiskelija motivoidaan ja kiinnitetään opintoon ja johdatellaan opiskeltavaan kokonaisuuteen/ilmiöön.  Erityisen keskeiset asiat taidon oppimisessa voi tuoda esille tiivistyksen tai tietoiskun muodossa. Opiskelija olisi saatava sanoittamaan ja kommentoimaan tekemistään. Tähän sopisivat myös tiimityötehtävät, joissa samaa aihetta pohditaan eri kulmista, esimerkiksi työelämässä oppimisesta saatujen kokemusten kautta. Opiskelijan omiin kokemuksiin liittyvät soveltavat tehtävät, arviointi ja kertaus täydentävät kokonaisuuden.

Millaisia keinoja voisi käyttää?

Microsoft Teams on järjestelmä, jota Riveriassa pääosin käytetään etänä toteutettaviin livetilaisuuksiin opiskelijoiden kanssa. Tietopuolisia materiaaleja ja tehtäviä laaditaan Moodle-pohjaiseen Opi-oppimisympäristöön. Digitaalinen työkirja (Workseed) on kehitetty ammatillisille tieto- ja taitoharjoituksille, työelämässä oppimisen päiväkirjoille ja näytöille. Digitaalinen työkirja soveltuu siis hyvin ammatillisten tutkinnon osien etäopiskelun alustaksi.

Säännönmukaisuus ja selkeys

Etäopiskelussa selkeys ja säännönmukaisuus sekä opiskelijoiden kanssa laaditut yhteiset pelisäännöt ovat laadukkaan opiskelun ja oppimisen perusta. Selkeyttää toimintaa, kun sovitaan päivämäärät, milloin Teams-palaverit järjestetään ja mikä on kunkin livenä toteutettavan kerran aihe.

Käänteinen etävalmennus

Käänteinen etävalmennus olisi hyvä malli: opiskelijat ohjataan tutustumaan opiskeltaviin aineistoihin ennakkoon, ja sitten Teams-livetilaisuudessa opettaja jakaa hyvin valmistellut tehtävät pienemmille tiimeille. Lopuksi nostetaan isomman ryhmän kanssa oleellisimmat asiat esille. Opiskelijat voivat hyvin esitellä tuotoksiaan ja päätelmiään livenä Teamsin välityksellä. Etänä tapahtuvissa koulutuksissa on mahdollista syventyä asian ytimeen ja laajentaa opiskelijoiden tieto-osaamista. On toki hyvä pohtia myös millä oppimista seurataan ja tarvittaessa tuetaan.

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

kehittäjä, digitaalisen teknologian opetuskäyttö
Riveria

Uusimmat kirjoitukset: