ITK-seminaariesitys: Taitojen valmennus – ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

eRiveria > ITK-seminaariesitys: Taitojen valmennus – ammatillisen koulutuksen tulevaisuus

Osallistuin Suomen suurimpaan digitaalisen koulutuksen ja oppimisen tapahtumaan. Tämä Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa- seminaari järjestetään vuosittain, tällä kertaa Aulangolla Hämeenlinnassa. Riveriasta oli valittu mukaan kaksi esitystä. Minun esitykseni teema oli Taitojen valmennus – ammatillisen koulutuksen tulevaisuus.

Taitoja valmennetaan monissa ympäristöissä, työelämässä, työsaleissa, joustavissa ohjaus- ja oppimisympäristöissä, sekä etänä verkossa. Oppimista tukevien ammatillisten oppisisältöjen tulee siis olla saavutettavissa monin eri keinoin. Opiskelijat odottavat entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua ja oppimista. Opiskelijan itseohjautuvuutta parantaa ja mahdollistaa, kun opiskelijalla on selkeä käsitys siitä, mitä hänen on opittava ja siihen suunnatut tehtävät ohjeistetaan ymmärrettävästi.

Riverian pedagogisessa suunnitelmassa on linjattu, että kaikissa tutkinnoissa otetaan käyttöön taitojen oppimista tukeva digitaalinen työkirja vuoteen 2025 mennessä osana tutkinnon osien tuotteistamista. Taitojen valmennuksen oppimispolut ovat ammattitaidon perusteiden kehittäminen, ammattitaidon harjoittelu ja osaamisen arviointi.

Tiimityö valmennuksen keskiössä

Ammatilliset oppisisällöt laaditaan tiimissä kaikkien opettajien ja alan opiskelijoiden käyttöön. Opiskelijat voivat tutustua ennakolta tutkinnon osien sisältöihin sekä vaatimuksiin ja saavat siten selkeän käsityksen oppimispolustaan. Joustavien ohjaus- ja oppimisympäristöjen hyödyntäminen tehostuu ja mahdollistuu, kun tietoharjoitukset löytyvät aina pilvipalvelusta. Harjoitukset laaditaan suunnitelmallisesti, eivätkä ne ole koskaan hukassa.

Teorian integrointi käytäntöön

Digitaalisessa työkirjassa tietoharjoitusten kautta ns. teoriatieto liitetään taitojen valmennukseen luontevasti. Kun tiedollinen osaaminen ymmärretään suoraan ammatissa tarvittavien taitojen oppimista tukevana, se ei jää irralliseksi nippelitiedoksi. Opiskelijat ymmärtävät näin tiedon hankinnan merkityksen paremmin.

Oppilaitoksen työtilojen kuormitus ja opettajan lähivalmennuksessa olevien opiskelijoiden määrä pysyvät kohtuullisina, kun osa opiskelijoista valmistautuu ammatillisiin harjoituksiin käänteisen oppimisen mukaisesti ennakkoon. Kaikkien opiskelijoiden ei tarvitse olla työsalissa samaan aikaan. Ammatilliset harjoituksetkin ovat tuloksellisempia, kun opiskelija on perehtynyt opittavaan aiheeseen jo etukäteen.

Työkirjan H5P- ja artikkeli-toiminnot ovat parantaneet tietopuolisten sisältöjen laatimista digitaaliseen työkirjaan. Kun tietopuoliset harjoitukset ovat digitaalisessa työkirjassa, niin työelämässä oppimisen aikana on mahdollista oppia eteen tulevia ilmiöitä laajemmin.

Oppisisältöjen laadinnassa on hyödynnetty oivaltavan oppimisen mallia

Professori Kirsti Lonka on kehittänyt Oivaltavan oppimisen mallin, jota hyödynnetään myös Riverian ammatillisten oppisisältöjen laadinnassa. Harjoituksissa on aktivointiosio, missä ankkurointitehtävillä herätellään opiskelija hoksaamaan, miksi juuri hänen on hyvä opiskella ja oppia harjoituksessa olevat tiedot ja taidot. Prosessiosiossa on aineistoja, tietoiskuja ja kommentointitehtäviä. Lopuksi on yhteenveto-osio, jossa opiskelija otetaan mukaan pohtimaan, missä hän voi opittuja asioita hyödyntää käytännössä ja miten hän kehittäisi harjoituksen sisältöjä opiskelijalle toimivammaksi.

Riveriassa opettaja voi myös käsikirjoittaa tutkinnon osien sisällöt, ja tuottaja laatii sen pohjalta toimivat ja visuaalisesti laadukkaat oppisisällöt digitaalisiin oppimisympäristöihin. Tähän on olemassa käsikirjoitustyökalu. Opettajat ovat olleet innokkaita tekemään sisältöjä itse. Tuottaja on auttanut kuvien ja videoiden tekemisessä, sekä ammatillisten sisältöjen lopullisessa tuottamisessa. Riveriassa toimii myös päätoiminen digitaalisen teknologian opetuskäytön kehittäjä, joka ohjaa opettajia digitaalisen työkirjan käytössä ja ammatillisten oppisisältöjen laatimisessa tiimityössä tuottajan kanssa.

Digitaalisen työkirjan hyödyt osaamisen arvioinnissa

Digitaaliseen työkirjaan laaditaan näytöt, jotka pohjautuvat tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin. Tämä selkeyttää opiskelijaa, työpaikkaohjaajaa ja opettajaa arvioimaan niitä taitoja, joita opiskelijalta tutkinnon perusteissa vaaditaan. Työpaikkaohjaajan on mahdollisuus seurata työelämässä oppimisen päiväkirjoja ja jopa koululla tehtyjä harjoituksia. Tämä parantaa käsitystä opiskelijan valmiuksista onnistuneen näytön suorittamiseen. Digitaalinen työkirja osallistaa ja velvoittaa opiskelijan dokumentoimaan sekä kuvaamaan osaamisensa tarkasti kunkin ammattitaitovaatimuksen kohdalta. Tämä kehittää opiskelijan oman osaamis- ja kehityskohteiden tunnistamista edelleen. Näyttöjen arvioinnin integrointi Primukseen (Wilmaan) on pilotointivaiheessa, ja ensi vuoden puolella kaikilla on mahdollisuus arvioida tutkinnon osat suoraan digitaalisessa työkirjassa (Workseed).

Julkaistu Lauri Vaaran (TAT) luvalla

Jouko Ignatius

Jouko Ignatius

kehittäjä, digitaalisen teknologian opetuskäyttö
Riveria