ITK-konferenssiesitys 2021: Verkkovilppiä torjumassa

eRiveria > ITK-konferenssiesitys 2021: Verkkovilppiä torjumassa

Pidin 1.–3.12.2021 Hämeenlinnassa Aulangolla järjestetyssä ITK-konferenssissa esityksen otsikolla ”Verkkovilppiä torjumassa”. Alun perin huhtikuulle 2020 suunniteltua konferenssia jouduttiin siirtämään koronan vuoksi peräti kolme kertaa, eikä koronatilanne näytä nytkään valoisalta. Tästä syystä päädyin pitämään oman esitykseni etänä. Workseedin Teemu Tiainen hoiti yhteydet Aulangon päässä kuntoon siten, että yleisö paitsi näki ja kuuli minut, myös minä näin ja kuulin yleisön – suuret kiitokset Teemu! 

Esitykseni käsitteli verkkovilppiä kolmesta näkökulmasta: ennaltaehkäisy, havaitseminen ja puuttuminen. eRiverian opinnoissa osaamista hankitaan oppitunneissa, jotka sisältävät muun muassa teoriaosuuksia, esimerkkejä ja oppimistehtäviä. Opiskelija voi saada tukea oppituntien suorittamiseen eli osaamisen hankkimiseen. Monesti olisi suotavaakin, että opiskelija keskustelisi esimerkiksi kaverin kanssa oppitunnin aikana vastaan tulevista käsitteistä ja ilmiöistä. Osaaminen osoitetaan arvioitavissa tehtävissä, jotka opiskelijan tulee suorittaa pääsääntöisesti itsenäisesti. Näin voidaan varmistaa, että opettaja arvioi opiskelijan omaa osaamista. Kuten eRiverian verkkosivuilta voi lukea, ”Opiskeluvilpillä tarkoitetaan epärehellistä tekoa tai keinoa, jolla pyritään huijaamaan opinnon arvioijaa”. eRiverian opinnoissa vilpiksi katsotaan esimerkiksi toiminta, jossa opiskelija ”kopioi verkko-opinnon tehtävään vastauksen toiselta opiskelijalta tai antaa oman vastauksensa toisen opiskelijan käyttöön”, ”käyttää kiellettyä yhteistyötä ja/tai ulkopuolista apua verkko-opinnon tehtävän tekemisessä” tai ”kopioi vastauksensa suoraan jostain ulkopuolisesta lähteestä (plagioi) tai muuten osoittaa törkeää piittaamattomuutta lähteisiin viittaamisen käytännöistä”. 

 

Verkkovilpin ennaltaehkäisy 

Tehokkain tapa ehkäistä verkkovilppiä on mahdollistaa opiskelijalle opiskelun tapa, joka sopii hänelle parhaiten. Riveriassa yhteiset tutkinnon osat voi opiskella intensiivisessä lähiopetuksessa (ILO), ohjattuna etäopiskeluna (OHET) tai verkko-opiskeluna (VOP). Verkko-opiskelu sopii opiskelijalle, joka haluaa ja pystyy opiskelemaan ajasta ja paikasta riippumatta. Opiskelijan tulee siis esimerkiksi pystyä aikatauluttamaan opiskeluaan ja kantamaan vastuuta opintojensa etenemisestä. Kun opiskelijan kanssa käydään HOKS-keskustelussa ennalta läpi eri toteutustapojen etuja ja vaatimuksia, opiskelija tietää, mihin hän sitoutuu esimerkiksi verkko-opiskeluvaihtoehtoon päätyessään. On myös tärkeää, että verkko-opintoja ei jätetä opintojen loppuun. Olemme huomanneet, että kiire nostaa merkittävästi riskiä sortua verkkovilppiin. 

Verkko-opinnoissa ennaltaehkäisemme vilppiä verkko-opintojen käyttöehdoilla, henkilökohtaisilla oppimispoluilla, monipuolisilla, motivoivilla tehtävillä ja laajoilla tehtäväpankeilla. Ennen kuin opiskelija pääsee aloittamaan verkko-opinnon, hänen tulee hyväksyä opinnon käyttöehdot. Käyttöehdot ovat tällä hetkellä tarjolla suomeksi, englanniksi ja venäjäksi; syksyllä 2021 lisätyt kielivaihtoehdot ovat saaneet kiitosta. Käyttöehdoissa muun muassa kerrotaan, että arvioitavat tehtävät tulee suorittaa itsenäisesti ja että väärinkäytösepäilyt selvitetään. Opiskelijalta varmistetaan neljällä eri kysymyksellä, että hän on ymmärtänyt käyttöehdot. Kun opiskelija voi edetä opinnossa henkilökohtaista oppimispolkua pitkin, hän motivoituu todennäköisemmin suorittamaan opinnon itse. Opinnoissamme on ala-, taitotaso-, kertaus-, lisäharjoitus- ja jatko-opintopolutusta. Monipuolisten tehtävätyyppien ansiosta opiskelija voi osoittaa osaamistaan eri tavoilla ja hyödyntää näin vahvuuksiaan. Laajoilla tehtäväpankeilla puolestaan varmistetaan se, että opinnoista ei teetetä vastauspaketteja, jotka lähtevät kiertoon. Näin opinto säilyy käyttökelpoisena ja todellista osaamista mittaavana pidempään. 

Myös verkko-oppimiseen tarjottu tuki on tärkeää vilpin ennaltaehkäisyn näkökulmasta. eRiverian opiskelija saa halutessaan tukea paitsi pajoilta, myös arkipäivisin chatissa päivystävältä verkko-opettajalta. Kun opiskelijan on mahdollista kysyä tukea haasteita kohdatessaan, esimerkiksi houkutus teettää tehtävät jollakin toisella pienenee. 

 

Verkkovilpin havaitseminen 

eRiverian alkuaikoina vastauksen kopioiminen suoraan netistä oli tyypillisimpiä verkkovilpin muotoja, mutta nykyään kohtaamme tätä harvemmin. Koska eRiverian arvioitavat tehtävät mittaavat opiskelijan omaa osaamista, opintojemme tehtävänannoissa on korostettu sitä, että tehtäviin tulee vastata omin sanoin ja tehtävät on rakennettu siten, ettei niihin pääasiassa löydy suoraa vastausta esimerkiksi oppimateriaaleista tai netistä. Harvoin näemme enää myöskään toisen opiskelijan vastauksen kanssa identtisiä vastauksia. Vaikka opinnoissamme voi olla yli 1000 opiskelijaa, verkko-opettajan silmä harjaantuu nopeasti löytämään paitsi identtisen vastauksen, myös vastauksen, joka ei todennäköisesti ole opiskelijan itsensä tuottama. Kerroin ITK-yleisölle muutaman tunnusmerkin vastauksesta, joka ei todennäköisesti ole opiskelijan oma, mutta jätetään nämä vinkit opettajien työkalupakkiin! 

Verkkovilpin havaitseminen ei ole vain verkko-opettajan vastuulla, sillä esimerkiksi omavalmentaja tai ohjaaja saattaa nähdä, kun opiskelija suorittaa verkko-opintoa toisen puolesta. Kaikki Riverian opetus- ja ohjaushenkilöstöön kuuluvat ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemistaan tai epäilemistään verkkovilppitapauksista eRiverialle.  

 

Verkkovilppiepäilyn selvittäminen ja jatkotoimet  

Verkko-opettajien tulee selvittää jokainen herännyt vilppiepäily. Usein epäilyn herätessä hyödynnetään teknisiä selvityksiä ja järjestetään osaamisen varmistamiskeskustelu. Usein vilppiä selvittäessä käy ilmi, että opiskelija ei ole ajatellut, että verkko-opinto on oikea opinto, joka olisi pitänyt tehdä itse. Kun olen todennut opiskelijalle: ”Tämä on nyt sama tilanne, kuin sukulaisesi olisi osallistunut lähiopetukseen ja suorittanut lähiopetuksen tentin sinun puolestasi”, opiskelija on yleensä hahmottanut, miksi opintosuoritusta ei voida hyväksyä. Mikäli vilppiä todetaan tapahtuneeksi, kyseisen verkko-opinnon suoritus mitätöidään ja tieto vilpistä välitetään yksikköön. Mahdollisista kurinpitotoimista päättää aina yksikkö. Lisäksi opiskelijan muiden verkko-opintojen suoritukset tarkistetaan. 

Vaikka tuhansista verkko-opintojamme suorittavista opiskelijoista vilppiin syyllistyy vain pieni osa, työskentelemme eRiveriassa, kuten olen edellä esittänyt, päämäärätietoisesti verkkovilpin ennaltaehkäisemiseksi ja kitkemiseksi. Työ on tärkeää laadukkaan ja oikeudenmukaisen verkko-opetuksen varmistamisen näkökulmasta. Näin voimme vastata selkä suorana verkko-opetuksen parissa työskenteleville usein esitettyyn ”Mistä tiedät, kuka opinnon on oikeasti suorittanut?”-kysymykseen: Tiedämme melko suurella varmuudella, ketkä opintojamme suorittavat!


Kuva: Teemu Tiainen

Sanni Suominen

Sanni Suominen

Verkko-opettaja, matemaattiset aineet
Verkko-opetuksen kehittämisen ja toteutuksen vastaava
eRiveria