2017 tai aiemmin aloittaneet

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli

Tämä koskee vain 2017 tai aiemmin opintonsa aloittaneita.

Äidinkielen pakollisen opinnon alkuosan opinnot tehdään sovelletusti uudessa opinnossa.

Jos tarvitset näitä osioita, ota yhteyttä:
äidinkielen verkko-opettaja Kaisa Jänis (kaisa.janis@riveria.fi)

Tämä koskee vain 2017 tai aiemmin opintonsa aloittaneita.

Äidinkielen pakollisen opinnon alkuosan opinnot tehdään sovelletusti uudessa opinnossa.

Jos tarvitset näitä osioita, ota yhteyttä:
äidinkielen verkko-opettaja Kaisa Jänis (kaisa.janis@riveria.fi)

Tämä äidinkielen verkko-opinto on osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 5 osp).
 
Pakollisen äidinkielen verkko-opinnot rakentuvat tällä hetkellä niin, että ne suositellaan suoritettavaksi seuraavassa järjestyksessä: Äidinkieli osio 1, 1 osp; Äidinkieli 2 osp; tämä opinto 1 osp; Äidinkieli osio 4, 1 osp. Mikäli opiskelijalla on jo aiempia suorituksia äidinkielestä, kannattaa selvittää opettajan kanssa, mitä osaamistavoitteita puuttuu ja valita äidinkielen verkko-opinto sen mukaisesti. 
 
Tämä opinto on 1 osp:n laajuinen osa pakollista äidinkieltä (yhteensä 5 osp) ja kattaa osaamistavoitteet Äidinkielen sekä kirjallisuuden ja muun kulttuurin merkityksen ymmärtäminen ja Oman äidinkielentaidon arvioiminen.

Työelämän puhetilanteet 1 osp on osa Äidinkieli, suomi valinnainen 3 osp -opintoa, joka kuuluu tutkinnon osaan Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp. Työelämän puhetilanteet 1 osp -opinto muodostuu kolmesta osiosta, joissa opiskellaan työelämän vuorovaikutustilanteita, sanatonta viestintää ja suullista esittämistä.

Työelämän ryhmätyötaidot (1 osp) on osa Äidinkieli, suomi valinnainen 3 osp -opintoa, joka kuuluu tutkinnon osaan Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp. Työelämän ryhmätyötaidot 1 osp muodostuvat kolmesta osiosta, joissa opiskellaan ryhmätyöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, neuvottelussa ja kokouksessa toimimista.

Opinto on tarkoitettu jatko-opintoja suunnitteleville, mutta voit muutenkin kerrata keskeisten opiskelutekstien kirjoittamista. Tavoitteena on, että kehityt sekä asiatekstin että pohtivan tekstin kirjoittajana. Kertaat hiukan myös kielenhuoltoa sekä osallistut verkkokeskusteluun.

Äidinkieli, Suomi toisena kielenä

Tervetuloa tekemään suomen kielen opintoja. Kielitaito on osa ammatillista osaamistasi. Tällä opintojaksolla laajennat (=lisäät) sanavarastoasi, harjoittelet kirjoittamaan erilaisia tekstejä ja kehität tekstinlukutaitoasi. Voit myös harjoitella suomen kielen rakenteita. Suomen kielen kurssilla on myös Verneri, joka näyttää mallia tehtävissä. Innostu ja opi sinäkin!

Tässä opintojaksossa menet työharjoittelupaikassasi aamukahville työkavereiden kanssa ja samalla opit tiedonhankkimista internetistä, laajennat sanavarastoasi, perehdyt tekijän oikeuksiin ja tekstin lainaamiseen internetistä sekä lähteiden merkintään.

Tällä opintojaksolla menet työharjoittelupaikassasi ruokatauolle ja samalla harjoittelet etsimään internetistä tietoa, arvioimaan etsimäsi tiedon luotettavuutta ja harjoittelet kirjoittamaan erityylisiä sähköpostiviestejä. Voit myös harjoitella suomen kielen rakenteita.

Tervetuloa opiskelemaan viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Kieli- ja viestintätaidot ovat tärkeä osa ammatillista osaamista. Tällä opintojaksolla opit toimimaan erilaisissa puheviestintätilanteissa, harjoittelet aktiivista osallistumista sekä opit perustelemaan eri puhetilanteissa esittämäsi ajatukset.

Toinen kotimainen kieli, ruotsi

Tämä opinto on osa Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen tutkinnon osaa. Opinto koostuu osioista, joissa harjoitellaan viestintää ruotsin kielellä erilaisissa tilanteissa, sekä arkipäivään, opintoihin että työelämään liittyen. Suurin osa materiaalista ja tehtävistä on kaikille aloille yhteisiä, mutta osassa tehtäviä opiskelija tutustuu tarkemmin oman alansa terminologiaan. Ohjeistus tähän on nähtävissä kyseisten tehtävien kohdalla. Kielen rakenteita harjoitellaan lähinnä omassa kielioppiosiossaan.

Opinnon tavoitteena on kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa sekä ammatillisissa opinnoissa tarvittavia ruotsin kielen taitoja.

Vieras kieli, englanti

Opinto soveltuu erityisesti sinulle, joka suunnittelet jatkavasi opintojasi ammattikorkeakoulussa. Opinto sopii myös sinulle, joka muuten vain haluat vahvistaa englannin kielen taitojasi.

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Fysiikka ja kemia

Fysiikan perusteissa opiskelija oppii tunnistamaan fysiikan keskeiset käsitteet ja soveltamaan niitä arki- ja työelämässä.

Opinto soveltuu kaikille opiskelijoille. Työskentely edellyttää ilmiöihin ja esimerkkeihin tutustumista ja erilaisiin tehtäviin vastaamista.

Esittelyteksti tulossa.

Fysiikan valinnainen opinto (1 osp) muodostuu neljästä osiosta, joissa opiskellaan lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin lainalaisuuksia ja niiden huomioimista työtehtävissä.

Työskentely edellyttää teoriaosuuksien lukemista, esimerkkien pohtimista ja harjoitustehtävien tekemistä.

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen

Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen

Sisältö:

  • toimii sähköisissä medioissa oman osaamisensa kehittämiseksi ja jakamiseksi
  • hyödyntää digitaalisia materiaaleja ammatillisen kasvun kuvaamisessa sekä osaamisensa ja ammattitaitonsa markkinoinnissa

Sisältö:

  • Ottaa käyttöön uusia tietoja viestintätekniikan laitteita ja sovelluksia
  • Ratkaisee yleisimpiin tieto-ja viestintätekniikan sovelluksiin liittyviä ongelmia
Matematiikka

Opinto on jaettu viiteen osioon tilastollisen tutkimuksen vaiheiden mukaisesti. Osioissa opiskellaan tilastomatematiikan peruskäsitteitä, tilastojen tulkintaa, jakaumien laatimista ja niiden havainnollistamista kuvaajien avulla.

Opinto suoritetaan matematiikan pakollisten osaamistavoitteiden jälkeen. Työskentely edellyttää teoriaosuuksien lukemista, esimerkkien pohtimista ja harjoitustehtävien tekemistä.

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot

Yhteiskuntataitojen opinnot koostuvat yksilön elämän ja talouden hallinnasta, sekä vastuullisen ja vaikuttavan kansalaistaitojen opettelusta.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Työskentely edellyttää oppituntien lukemista ja testien ja soveltavien tehtävien tekemistä.

Yhteiskuntataidot talous valinnaisessa opinnoissa tutustutaan kansantalouteen ja sen keskeisiin käsitteisiin. Opinnossa ohjataan perehtymään ja seuraamaan taloutta koskevaa uutisointia, ja ymmärtämään sen merkityksiä omaan alaan ja sen työllisyyteen.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Ennen tätä opintoa tulee olla pakollinen Yhteiskuntataidot 1 osp pakollinen opinto suoritettuna.

Työelämätaidot

Työelämätaitojen pakollisissa opinnoissa (1 osp) perehdytään työn hakemisen ja töissä toimimisen tärkeimpiin asioihin. Tehtävinä on laatia muun muassa työnhakukirje ja CV. Näitä tuotoksia voit käyttää ja hyödyntää tulevaisuudessakin.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Työskentely edellyttää tarinoiden lukemista ja työnhakuun liittyvien tehtävien tekemistä.

Opiskelun jälkeen osaat hakea ja vastaanottaa töitä, sekä tiedät työpaikalla toimimisen tärkeimmät asiat.

Työelämätaitojen valinnaisissa opinnoissa (1 osp) tutustutaan kansainvälisiin työelämätaitoihin.

Voit pohtia työnhakua Suomen ulkopuolelta sekä tutustua kaikkia meitä koskettavaan kulttuurien väliseen viestintään tulevalla työpaikallasi.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Työskentely edellyttää tarinoiden lukemista ja työnhakuun liittyvien tehtävien tekemistä.

Kansainvälisessä opinnossa opit hakemaan töitä erityisesti EU-alueelta.

Yrittäjyys ja yritystoiminta

Yrittäjyys ja yritystoiminta -opinnoissa pääset tutustumaan yrityksen toiminnan periaatteisiin ja pohtimaan omaa suhdettasi yrittäjyyteen.

Minustako yrittäjä? (1 osp) pakollisissa opinnossa pääset suunnittelemaan omaa kuvitteellista liikeideaa. Olisikohan se toimiva? Onko yrittäminen todennäköinen keino työllistyä omalla alallani? Sopisikohan yrittäminen minulle?

Jatkossa verkko-opistoon tulevissa valinnaisissa Yrittäjyyden opinnoissa pääset perehtymään yrittäjyyteen ja sen suunnitteluun syvällisemmin.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Työskentely edellyttää tarinoiden lukemista ja tehtävien tekemistä.

Opinnon vanha versio on nyt suljettu. Opiskelijat, joilla opinto on jäänyt kesken: Katso jatkamisohjeet Wilmasta, tämän opinnon sanallisen arvioinnin kentästä.

Yrittäjyys ja yritystoiminta valinnaisessa opinnoissa suunnitellaan ja toteutetaan joku oma (liike)idean testaus projektina. Projektin tulee olla kaupallisesti suuntautunut tai yritystoimintaan liittyvä. Projekti voi olla myös kehittämisprojekti työpaikalla.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Ennen tätä opintoa tulee olla pakollinen Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 osp opinto suoritettuna.

 

Jos olet aloittanut opinnon Moodlessa ennen 18.3.19
Muussa tapauksessa valitse

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen

Taide ja kulttuuri
Iloa ja valoa taiteesta ja kulttuurista (2 osp) opinto johdattaa sinut tarinan avulla taiteen ja kulttuurin monenlaisten merkitysten pariin.
 
Pääset sekä itse luomaan ja ilmaisemaan, että tutustumaan muiden tekemiin taideteoksiin, kuten myös vierailemaan virtuaalisissa sekä oikeissa kulttuurikohteissa ja -ympäristöissä. Opinnoissa painottuvat itse tekeminen mm. valokuvaten. Kurssilta löytyy lisäksi paljon syventävää tietoa linkkeineen.
 
Tämä opinto johdattaa sinut kuvien maailmaan. Opinnossa on aluksi asiaa kuvallisista ilmaisukeinoista, valokuvauksesta, visuaalisen kulttuurin lukemisesta ja kuvien merkityksistä sekä digitaalisesta kuvakerronnasta. Näihin liittyvien tehtävien jälkeen saat valita omaa kuvalliseen ilmaisuun ja tuottamiseen liittyvää tehtävääsi varten viiden aihepiirin joukosta yhden sekä myös ilmaisukeinon, jolla tehtävän toteutat. Voit esimerkiksi muokata tai editoida ammatillisissa opinnoissa ottamistasi kuvista kokonaisuuden, jossa esittelet omaa alaasi.
Ympäristöosaaminen

Kestävään kehitykseen liittyvää toimintaa arvioidaan osana kaikkia tutkinnonosia koko perustutkinnon opiskeluajan. Kestävän kehityksen perustaidoissa selviää, miten aihe liittyy opiskeluun, työelämään ja jokapäiväiseen arkeen.

Opinnot soveltuvat kaikille opiskelijoille. Työskentely edellyttää tarinoiden lukemista ja erilaisiin tehtäviin vastaamista.

Kestävän kehityksen katselmus opinnoissa tavoitteena on toteuttaa jokin kestävään kehitykseen liittyvä pienimuotoinen käytännöntyö esimerkiksi oppilaitoksessa tai työssäoppimispaikassa. Opinnon voi suorittaa monella eri tavalla: itsenäisesti työskennellen, samaa opintoa suorittavassa opiskelijaryhmässä, toteuttaa oman alan ammatillisten opintojen kestävään kehitykseen liittyvä osuus, oppilaitoksen kestävän kehityksen ryhmän työhön osallistuen, oppilaitoksen teemapäivän osuus jne.

Tutustu viiteen erilaiseen malliin ja valitse oma työskentelytapasi.

Värien selitykset:

   

Huomio! Nämä opinnot on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka opiskelevat ns. vanhojen tutkinnon perusteiden mukaisesti (ennen 1.1.18 opintonsa aloittaneet). Jos olet aloittanut opiskelusi 1.1.18 jälkeen, oikea opintotarjonta sinulle löytyy täältä. Varmista asia tarvittaessa opettajalta ennen opinnon aloittamista!

Koko vanhojen tutkinnon perusteiden mukaista opintotarjontaamme voit tarkastella taulukkomuodossa.